Tiêm Melsmon có đem lại phép màu như những lời đồn thổi?