TIPS GIẢM CÂN AN TOÀN TỰ NHIÊN, KHÔNG PHẢI ĐỤNG ĐẾN THUỐC